Smluvní podmínky

Úvod > Smluvní podmínky

Upravují smluvní vztah mezi klientem a společností RIMADO s.r.o. pro poskytování internetových služeb, které jsou platné od 18. 7. 2011.

1. Poskytovatel
Společnost RIMADO s.r.o. se sídlem: Bílenecké náměstí 6/4, Praha 8 - Dolní Chabry,
IČ: 24795801, zapsaná Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 175384,
bankovní spojení: 2300112193/2010, je provozovatelem internetového portálu www.adsystem.cz.
Provozovatel je oprávněn poskytovat datový prostor a internetové aplikační služby.

2. Objednavatel
Objednavatelem je fyzická nebo právnická osoba, která si objedná produkty nebo služby společnosti RIMADO s.r.o.

3. Objednávka
K objednávce dochází odesláním objednávky ze strany objednavatele a akceptací objednávky ze strany poskytovatele. Těmito úkony se poskytovatel a objednavatel zavazují k tomu, že se budou řídit těmito smluvními podmínkami.

4. Práva a povinnosti poskytovatele
Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby s maximálním výpadkem 2% za rok.
Poskytovatel je povinen upozornit klienta včas na skutečnost, že se blíží uplynutí doby, na kterou má klient předplacenou službu.
Poskytovatel má právo okamžitě zrušit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 5 dní. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby klientem, neodpovídá poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat klienta a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací.
Poskytovatel neposkytne třetím stranám ani zpracovatelům dat žádné informace týkající se provozovaných internetových aplikací, které by tak mohly být zneužity v obchodním styku.

5. Práva a povinnosti objednavatele
Objednavatel je povinen uvést v objednávce datového prostoru své kontaktní údaje pro účel fakturace.
Objednavatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s poskytovatelem.
Objednavatel je odpovědný za obsahovou stránku propagace svých výrobků a služeb.
Objednavatel je povinen řádně a včas hradit za objednaný datový prostor.

6. Fakturační období
Fakturační období počíná běžet ode dne objednání služby.

7. Ukončení poskytování datového prostoru / propagace produktů a služeb
Poskytovatel je povinen o ukončení poskytování internetových služeb infomovat objednavatele a to nejméně 1 měsíc před ukončením. V takovém případě je poskytovatel povinen vrátit objednavateli alikvotní část z fakturované částky.
Dojde-li k ukončení poskytování internetových služeb ze strany poskytovatele z důvodu hrubého porušení smluvních podmínek ze strany objednavatele, nemá objednavatel nárok na vrácení alikvotní části fakturované částky.

8. Zpracování osobních údajů
Při zpracování osobních údajů o fyzických a právnických osobách společností RIMADO s.r.o. platí ustanovení příslušných zákonů, především zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Společnost RIMADO s.r.o. uchovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, fakturační a kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa u fyzických osob nepodnikatelů a obchodní firma, IČ, DIČ, kontaktní adresa, telefon a e-mailová adresa u fyzických osob podnikatelů a u právnických osob.
Společnost RIMADO s.r.o. nepředává osobní údaje třetím osobám. Účelem zpracování dat je archivace pro případnou kontrolu ze strany úřadů státních či samosprávných, nabídka inovací stávajících systémů a ostatních obchodů a služeb. Objednáním služby klient vyjadřuje souhlas k výše uvedenému rozsahu zpracování osobních údajů a zasílání nabídky obchodu a služeb. Zákazník má právo kdykoliv odmítnout zasílání nabídky obchodu a služeb a to u poskytovatele - viz sekce Kontakty.

9. Závěrečná ujednání
Využíváním poskytovaných služeb dodavatelem souhlasí objednavatel s těmito smluvními podmínkami.
Smluvní podmínky jsou platné od 18. 7. 2011.
Veškerá smluvní ujednání mezi poskytovatelem a objednavatelem, která nejsou uvedena v těchto Smluvních podmínkách se řídí Právním řádem ČR.

zavřít

adSYSTEM

Kontakt

T: +420 724 312 180
E: rimado@rimado.cz